Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
IRAK TÜRKMENLERİ

TÜRK DÜNYASI

Türk Dünyasının ölüm üçgeni || Azerbaycan || Kazakistan || Kırgızistan || Kıbrıs || Türkmenistan || Özbekistan || Tacikistan || Tataristan || Çuvaşistan || Başkırdistan || Yakutistan || Hakas Cumhuriyeti || Gagavuz (Gökoğuz) || Altay Cumhuriyeti || Çeçenistan || Dağıstanlılar || Irak Türkmenleri

 

IRAK TÜRKMENLERİ
sayfa 1 - sayfa 2 - sayfa 3 - sayfa 4 - sayfa 5 - sayfa 6

Nüfus : 2.500.000
Bulunduklatı başlıca şehirler : Musul, Kerkük, Erbil, Süleymaniye
İlk göç : 11. -12.yüzyıllar
Bölgedeki Türk toplulukları : Irak Türkmenleri
Siyasi ve idari konumları : Irak Türkmenleri genellikle Kuzey Irak bölgesinde yaşamaktadırlar .Bölge şu anda siyasi açıdan çok başlılık gösterdiğinden, Türkmenler bu duruma göre önlemlerini almışlar ve bir çok siyasi teşekkül oluşturarak milli varlıklarını güvence altına almaya çalışmışlardır .Ancak bütün bunlara rağmen Türkiye'nin her açıdan desteğine ihtiyaçları bulunmaktadır .

ÖZET
M. Akif ÜNVERDİ

Kökleri Oğuz boylarına dayanan ve yaklaşık 1400 yıldan beri bölgede yaşayan Kuzey Irak Türkmenleri  Osmanlılar zamanında, İran tehlikesine karşı tampon olarak görev yapmışlardır. Mondros Mütarekesinden sonra bölgenin önce İngilizler tarafından işgal edilmesi, sonradan Irak devletine bağlanması ile o günden bu zamana kadar Türkmenler büyük baskı ve zulme uğramış, sistemli bir şekilde asimile edilmeye çalışılmıştır. Türkiye’ye gönülden bağlı olarak, Atatürk ve Türkiye sevgisi  taşıyan Türkmenlerle ilgilenmek ve ülkelerinde sosyal, kültürel ve siyasal haklarına kavuşmalarına yardımcı olmak, yıllar boyu ihmal edilmiş dahi olsalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği ve emniyeti açısından çok önemlidir.

1. IRAK TÜRKMENLERİNİN MENŞEİ VE IRAK'A GELMESİ

Irak Türkmenleri, kökü çok eskilere dayanan Oğuz boyuna mensuptur. Yirmi dört Oğuz boyundan biri olan Bayat boyunun büyük çoğunluğu, Kuzey Irak bölgesinde yaşamaktadır. Dede Korkut ve ünlü şair Fuzulî de Bayat boyundandır.

Oğuz Türklerinin Müslüman olduktan sonra, Türkmen olarak anılmaya başlandığı hususunda, hemen bütün tarihçiler görüş birliği içindedir. Milâttan önceki devirlerde Orta Asya'dan yapılan göçler sonucunda, Mezopotamya bölgesine çeşitli Türk gruplarının geldiği bilinmektedir (YILDIZ, 1971:38). Ancak Türklerin düzenli ve kalıcı olarak Irak'a gelmeleri, Sasanî Devleti'nin yıkılması neticesinde, Türklerin İslâm orduları ile karşı karşıya gelip İslâmiyetle tanışması sonucunda başlamıştır.

624 yılında Emevî Valilerinden Ubeydullah Bin Ziyad, Türk hakanları ile anlaşarak, iki bin civarında Türk askerini Irak'a getirdi (F. DEMİRCİ, 1991:7). Sonra Haccac Bin Yusuf, Vasıt şehrini kurarak, burada Türklere ayrı bir mahalle tahsis etti. Emevî ordusundaki Türklerin sayısı bu zamanda beş bin kişiye yükseldi. Böylece Türklerin Irak'a gelmesinin birinci dalgası Emevîlerle başlayarak, Abbasîler zamanında artarak devam etmiştir. Mert, cesur ve çok iyi savaşçı olan Türk askerlerinden memnun kalan Abbasî halifeleri, zamanla ordularının hemen tamamını Türklerden kurar oldular (KAFESOĞLU, 1992: 238).

Halife Mansur (754-775) Bağdat'ı kurdurunca, burada Türkler için ayrı bir garnizon inşa ettirdi. Halife Harun Reşid (786-809) daha da ileri giderek, muhafız birliğinin tamamını Türklerden oluşturmuştur. Halife Mu'tasım (833-842) ise Bağdat ile Musul arasında, sadece Türkler için olmak üzere 835 tarihinde Samarra şehrini kurdurmuş, hatta bu şehir bir ara Abbasî Devleti'nin başkenti olmuştur. Mu'tasım zamanında Türk sayısı 70.000 kişiyi bulmuştur.

Abbasî halifeleri, Türklerin Araplarla karışmasını önlemek üzere, ayrı ayrı yerleşim merkezleri kurmaları yanında, Türk askerlerini muhtelif Türk ülkelerinden getirtilen Türk kızları ile evlendirmişler ve bu kızlara devlet bütçesinden maaş vermişlerdi. Bu suretle oluşan ailelerle Irak Türklüğünün çekirdeği teşekkül etmiştir. Zamanla ordu komutanlığı ve Haciplik gibi çok önemli makamlar verilen Türkler; ülke yönetiminde söz sahibi olmuşlardır. Öyle ki, çoğu zaman Türkler istedikleri halifeyi başa geçirme gücüne ulaşmıştır.

Irak'a ikinci Türk göçü dalgası, Selçuklular devrinde Tuğrul Beyin 1055 yılında Bağdat'ı fethi ile başlamış, daha sonraki dönemlerde yapılan göçlerle de Irak'ın kuzey bölgeleri Türk vatanı hâline gelmiştir. Bu dönemden sonra bölge sırasıyla Zengiler, (Kurucusu olan Selçuklu Beylerinden İmadettin Zengi’nin adına izafeten Zengiler olarak adlandırılmış olup, Türk Devleti’dir.) Timurlular, Akkoyunlular ve Safevilerin elinde kalmış ve bölgeye Türk göçü devam etmiştir.

Üçüncü dönem Irak bölgesine yerleşen Türk boylarının desteklenme ve beslenme dönemi sayılmaktadır. Bu dönemde, daha büyük kitleler hâlinde Oğuz ülkesinden Irak'a gelen Türk aileleri iskân edilmiş, arazi verilmiş ve iş sahibi olmaları için her türlü tedbir alınmıştır. Türklerin Irak'a yerleşmesine yol açan en son hamle, 1534 tarihinde Kanunî Sultan Süleyman'ın Bağdat'ı fethidir (HÜRMÜZLÜ, 1984:28, KOÇSOY, 1991:127). Bu tarihten itibaren Osmanlı Devleti'ne bağlanan Kuzey Irak Türkmenleri IV. Murat'ın 1638 tarihindeki Bağdat seferi sırasında Araplarla, Kürtleri ayıran sınır üzerinde ve bu bölgede son bulan Osmanlı Devleti sınırını, İran'a karşı kontrol altında tutmak amacıyla yerleştirilmiştir (HÜRMÜZLÜ, 1984: 19).

Gerçekten Irak'taki yerleşim birimlerine bakıldığı zaman, Türkmenlerin meskûn olduğu yerler kuzeybatıdan, güneydoğuya doğru bir şerit oluşturmaktadır.

Ayrıca Türkmenlerin de bizzat bu bölgeleri tercih ettiği bilinmektedir. Zira buradaki tabiat ve iklim şartları, Türkmen yaşayış şekline elverişlidir. Suyu nispeten bol, engebeli arazi yapısı, tarım ve hayvancılığa uygun toprakları ile Türkmenler için ideal yaşama yerleridir.

ileri >>>

alt1
alt1 alt1
alt1
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen buradan açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi birçok avantajlara sahip olacaksınız.

alt1 alt1
alt1
· Tüm Kategoriler
· Astronomi
· Avrupa Haber
· Basın-Yazarlar
· Bilgisayar-İnternet
· Bilim ve Teknoloji
· Derin Haber
· Din
· Dünyadan
· Edebiyat
· Gündem
· Kültür Sanat
· Lider
· Politika
· Sizden Gelenler
· Spor
· Tarih Dünyası
· Türk Dünyası
· Ülkücü Hareket
· Yaşam ve Sağlık
· İlhan Esen Yazıları
· İlhan Esen Şiirleri

alt1 alt1
alt1
SELAHATTİN TEKİZOĞLU

İSİMSİZ KAHRAMANLAR
Siz uyuyorsunuz beyler siz gerçekten de gaflet içindesiniz. Yeri geldiğinde koca koca laflar edenler. Biliyor musunuz, bir çoğunuz, burnunuz ucunu bile görmekten aciz insanlarsınız!! Görüyorsunuz, ülkede neler oluyor ne çirkin işler sergileniyor. Ülkücüler, biz bunları, bu çirkin işleri yapan insanları bilmek ve tanımak durumunda değil miyiz?!.. Nerden bileceğiz. Galiba bunlar bizim ilgi alanımıza pek girmiyor Çünkü bizim işimiz bizim yarışımız başka sahalarda.. Köşe kapmak vitrine çıkmak Genel Başkanla uğraşmak Birbirimizin kuyusunu kazmak.... Ülkücünün ne işi olur, onunla-bununla ocuyla-bucuyla Cenab-ı ALLAH'ın gösterdiği yolda, adam gibi yürümek yetmiyor mu?!.... devamıalt1 alt1
alt1

BARBAROS BULVARI
İBA BLOKLARI 14/1 KAT:3 DAİRE:8 Balmumcu/Beşiktaş İstanbul Tel:0212 288 65 42 Fax:0212 288 65 27 >
ÇAKIRDİKEN
İlhan Esen


İstme Adresi:
Bilgeoğuz Yayınları
BARBAROS BULVARI İBA BLOKLARI 14/1 KAT:3 DAİRE:8 Balmumcu / Beşiktaş/İstanbul Tel:0212 288 65 42 Fax:0212 288 65 27

alt1 alt1
alt1


alt1 alt1
alt1


Diline Sahip Çık!Türkçe Kelime Kullan!


Okey
(Tamam)


Provokasyon
(Kışkırtmak)


Check Etmek
(Kontrol Etmek)


Deklare Etmek
(Bildirmek)


Trend
(Eğilim)


Objektif
(Tarafsız)


Persfektif
(Bakış Açısı)


Timing
(Zamanlama)


Laptop
(Diz Üstü)


Global
(Küresel)


Legal
(Yasal)


Partner
(Eş)


Entegre
(Bütünleşme)


Antipatik
(Sevimsiz)


Döküman
(Belge)


Dizayn
(Tasarım)


Analiz
(Çözümleme)


Pesimist
(Karamsar)


Departman
(Bölüm)


Monoton
(Tekdüze)


Mantalite
(Anlayış)


Prezentasyon
(Sunum)


Anektod
(Hikayecik)


Konsensus
(Uzlaşma)


Kriter
(Ölçüt)


İmitasyon
(Taklit)


Legal
(Yasal)


Full
(Tam)


Asparagas
(Şişrme Haber)


Bariyer
(Engel)


Demagoji
(Laf Ebeliği)


Damping
(Düşürüm)


Diaspora
(Kopuntu)


Enformasyon
(Bilgilendirme)


Enstantane
(Anlık Görünüş)


Fikstür
(Karşılaşma Takvimi)


Garnetür
(Yanlık)


Karambol
(Karmaşa)


Montaj
(Kurgu)


Metropol
(Anakent)


Motivasyon
(İsteklendirme)


Marj
(Pay)


Potbori
(Karmaca)


Trübülans
(Hava Burgacı)

C* Yabancı Kelimelerin Dilimize Girmesine İzin Verme


alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1